1- توسط کانال ادیتور ( که قبلا معرفی کردیم)

2- دستی

منو

تنظیم آنتن

OK

فرکانس

OK

( با کمک دکمه های جانبی کنار OK روی کنترل)

< = اضافه کردن فرکانس

<< = پاک کردن فرکانس

<<< = ویرایش فرکانس

<<<< = ویرایش PID